خانه / اخبار بانکی / اخبار بانک های ایران / ریز متغیرهای پولی 3 سال اخیر اعلام شد

ریز متغیرهای پولی 3 سال اخیر اعلام شد

تهران – ایرنا – بانک مرکزی وضعیت متغیرهای عمده پولی با پایه های همگن از سال 91 تا 93 را منتشر کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بانک مرکزی در جدولی به اعلام ارقام رشد متغیرهای عمده پولی با پایه های همگن در سه حالت مختلف (حسب پوشش آمارها) پرداخته است.

در بخشی از توضیحات بانک مرکزی پیرامون این موضوع آمده که پیش از این، رقم اعلام شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال 1392 به ترتیب معادل29.1 و 17.8 درصد بود که از این میزان3.2 واحد درصد از رشد نقدینگی و 0.9 واحد درصد از رشد پایه پولی به لحاظ اطلاعات پنج بانک و دو موسسه (مرحله اول افزایش پوشش آماری)مربوط بوده و برهمین اساس نیز رشد همگن نقدینگی سال 1392 در گزارش های قبلی بانک مرکزی معادل 25.9درصد محاسبه و اعلام شده است.

لیکن ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی سال 1392 پس از تعمیم آمارهای پولی به اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری عسکریه و کوثر (مرحله دوم افزایش پوشش آماری) به ترتیب به38.8 و 21.4درصد افزایش یافتند که از این میزان9.7 واحد درصد از رشد نقدینگی و 3.6 واحد درصد از رشد پایه پولی نسبت به ارقام اعلام شده قبلی، به لحاظ اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و وارد نمودن سپرده های آنها (سپرده قانونی و سپرده جاری ریالی)در محاسبات مربوط بوده است.

در مجموع لحاظ اطلاعات تمام بانک ها و موسسات یادشده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش12.9 واحد درصدی رشد نقدینگی سال 1392 و4.5 واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانکها و موسسات اعتباری جدید شده است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی با پایه های همگن (در حالات مختلف) حاکی از مدیریت مناسب رشد نقدینگی در سال 1393 نسبت به سال 1392 می باشد.

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

بازتاب کلوب